11. Mart 2021

mag. farm. Jelena Kostić Valčić

U vremenu u kojem živimo, u dobu brzog medicinkog i tehnološkog napretka, potreba za stalnim usavršavanjem stručnjaka je neizbežna.

Profesionalna edukacija farmaceuta mora biti dugoročna i takva da uvek prati promene u praksi, jer će jedino takva omogućiti kontinuiran profesionalni razvoj. Znanje i sposobnost farmaceuta su sada usmereni na pacijenta, a ne samo na lek. Farmaceutska usluga predstavlja odgovorno pružanje sigurne i racionalne terapije pacijentu od strane farmaceuta. To je profesionalna delatnost u kojoj farmaceut preuzima odgovornost za pozitivan ishod terapije lekovima. Osnovni preduslov za dobijanje kvalitetne zdravstvene zaštite koju pruža farmaceut je razvoj kompetencija. Visok nivo stručnog znanja nije sam po sebi dovoljan da bi se jedan stručnjak smatrao kompetentnim. Razvoj kompetencija podrazumeva dinamički spoj znanja, veština, iskustva, ali i stavova i ponašanja pojedinca, pogotovo u izazovnim vremenima u kojima živimo.

Кontinuirani profesionalni razvoj (Continuing professional development – CPD) predstavlja dugoročni proces (pristup) aktivnog učešća u edukativim aktivnostima koje pomažu osobama da se razvijaju i u kontinuitetu zadrže kompetencije, povećaju profesionalnu praksu, te da uspeju da dostignu svoje karijerne ciljeve.

CPD uključuje:

 • Sticanje znanja i veština na konferencijama i simpozijumima
 • Učenje utemeljeno na praksi, u radu sa pacijentima
 • Samostalno učenje uključujući čitanje i istraživački rad
 • Učenje kroz razgovor sa kolegama
 • Interakcija sa drugim zravstvenim profesionalcima
 • Pisanje radova i članaka za stručne časopise
 • Bilo koja aktivnost koja kao rezultat ima napedak u vašoj praksi kao farmaceutskog profesionalca

Najznačajnije je inkorporirati CPD u svakodnevni poslovni dan.

CPD koncept se može predstaviti kao krug u čijem središtu bi trebalo da budu pisane beleške (portfolio) koje je farmaceut vodio tokom prakse, i njihovo pregledanje i razmatranje. Četiri elementa kružne strukture koja su u međusobnoj interakciji i interakciji sa središtem obrazovnog kruga su: razmišljanje, plan, učenje i evaluacija. Razmišljanje podrazumeva da farmaceut uvek razmatra svoju tekuću i buduću praksu i određuje potrebe i ciljeve profesionalnog razvoja. Plan je razvijanje ličnog plana učenja, kako bi se postigli željeni ishodi. Učenje je primena plana korišćenjem pogodnih metoda, dok se u evaluaciji razmatraju ishodi i efikasnost svake aktivnosti učenja i ono šta neko želi ili bi trebalo da uradi u budućnosti.

Principi CPD-a:

 • CPD je sistematski, trajni ciklični proces (pristup) samousmerenog učenja
 • Objedinjuje sve što učesnik nauči, a čini ga boljim profesionalcem
 • CPD je partnerstvo između učesnika i njegove radne organizacije – svim članovima organizacije daje se mogćnost, vreme i podrška koji su potrebni za sprovođenje planova ličnog razvoja, koji utvrđuje potrebe za učenjem svakog pojedinca i načine za njihovo ispunjavanje
 • Učesnici su odgovorni za svoj profesionani razvoj
 • Dokumentovanje je integralni deo svakog ciklusa učenja – profesionalni portfolio

Benefiti:

 • Profesionalno priznanje
 • Razvijanje znanja i veština - fitnes u karijeri
 • Povećanje motivacije
 • Prepoznavanje potrebe da se nauči nešto novo
 • Veća kontrola nad svojom karijerom
 •  

Svrha kontinuirane profesionalne edukacije farmaceuta i drugih zdravstvenih profesionalaca je da pomognu održanju i poboljšanju zdravlja pacijenata, i da obogate svoje zdravstvene karijere.

U svom profesionalnom razvoju, najviše motivacije sam pronašla u radu uvažene koleginice doc. dr sc. Arijana Meštrović, mag. farm, FFIP Pharma Expert, koja je, po mom mišljenju, neprikosnovena na ovim prostorima - kako u oblasti CPD-a, tako i u mnogim drugim.

Volela bih da čujem mišljenje kolega na temu kontinuiranog profesionalnog razvoja.

 

Literatura korišćena pri pisanju teksta je preuzeta sa stručnog Webinara.

EIPG/EPSA webinar: Claire Johnson, PhD in Molecular Neurobiology, University of Cambridge